Regulamin

Regulamin serwisu internetowego Tickeo.pl

§1 Postanowienia ogólne

1.1 Regulamin serwisu internetowego Tickeo.pl, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego, zamieszczonego pod adresem www.tickeo.pl, i określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Podróże na miarę Sp. z o.o. w zakresie sprzedaży użytkownikom Biletów wstępów do Atrakcji turystycznych oraz na Imprezy turystyczne, dokonywania płatności z tytułu zakupionych Biletów i postępowania reklamacyjnego. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 z późn. zm.). Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Atrakcja turystyczna – atrakcja turystyczna z możliwością zakupu biletów wstępu pod adresem internetowym www.tickeo.pl;

b) Bilet - bilet wstępu do Atrakcji turystycznej lub na Imprezę turystyczną wygenerowany przez System sprzedaży biletów w formie PDF;

c) Impreza turystyczna – więcej niż jedna usługa turystyczna organizowana lub sprzedawana agencyjnie przez Usługodawcę;

d) Usługodawca - Podróże na miarę sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-305), przy ul. Wojciecha Gersona 1/30, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000569817, NIP 953-265-23-86, REGON 362154346;

e) Użytkownik - podmiot, który korzysta z Systemu sprzedaży biletów znajdującego się pod adresem www.tickeo.pl i kupił w nim Bilet do Atrakcji turystycznej lub na Imprezę turystyczną;

f) Serwis - serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.tickeo.pl w ramach którego funkcjonuje System sprzedaży biletów;

g) System sprzedaży biletów - system rejestrujący prowadzoną sprzedaż Biletów w formie elektronicznej na rzecz Użytkowników, którego właścicielem jest Usługodawca.

1.3 Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

1.4 Użytkownik z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

1.5 Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie, odtwarzanie i wydrukowanie.

§2 Warunki korzystania z Serwisu

2.1 Serwis świadczy usługi drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

2.2 Treści zamieszczane w Serwisie, w szczególności grafiki, zdjęcia, dokumenty podlegają ochronie, wynikającej z ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.3 Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Serwisu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z Regulaminem lub mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu.

2.4 Warunkiem zakupu Biletu jest uprzednie założenie konta w Serwisie podając swój adres poczty elektronicznej oraz ustalone przez siebie hasło. W panelu użytkownika Użytkownik ma możliwość pobrania zakupionych Biletów oraz wystawienia opinii, na zasadach określonych w § 5 Regulaminu. W każdym momencie Użytkownik może zmienić swoje hasło dostępu do konta.

§3 Zasady świadczenia usług

3.1 Usługodawca na podstawie zawartych umów partnerskich z podmiotami trzecimi, udostępnia w Serwisie Użytkownikom możliwość wyszukiwania i przeglądania dostępnych Atrakcji turystycznych i Imprez turystycznych oraz możliwość zakupu Biletów.

3.2 Usługodawca oświadcza, iż:

- podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Atrakcji turystycznych oraz zgodność przekazu informacyjnego i reklamowego ze stanem faktycznym Atrakcji turystycznych są przedsiębiorcy, którzy mają podpisane z Usługodawcą umowy partnerskie i są zobowiązani do akceptowania Biletów wygenerowanych przez Serwis.

- nie jest właścicielem prezentowanych Atrakcji turystycznych, na które sprzedaje Bilety. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg zwiedzania realizacji Atrakcji turystycznych. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące zwiedzania realizacji Atrakcji turystycznych oraz zgodności przekazu informacyjnego i reklamowego ze stanem faktycznym Atrakcji turystycznych należy kierować do właściciela Atrakcji turystycznych.

- podmiotami odpowiedzialnymi za realizację Imprez turystycznych są ich poszczególni organizatorzy na podstawie Ogólnych Warunków Uczestnictwa dołączonych do każdej z Imprez. W przypadku Imprez turystycznych organizowanych przez Usługodawcę jest on odpowiedzialny za ich przebieg oraz realizację. W przypadku sprzedaży agencyjnej Usługodawca ma podpisane z organizatorami umowy agencyjne i nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Imprezy turystycznej.

3.3 Użytkownik, który kupił Bilet jest zobowiązany stosować się również do postanowień właściwych regulaminów właściciela Atrakcji turystycznej lub Ogólnych Warunków Uczestnictwa organizatora Imprezy turystycznej.

§4 Zakup Biletu

4.1 Użytkownik w celu dokonania zakupu Biletu do Atrakcji turystycznej podaje dane osoby kupującej Bilet (tj. imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mail).

4.2 Użytkownik w celu dokonania zakupu Biletu na Imprezę turystyczną podaje dane wszystkich uczestników Imprezy turystycznej (tj. imię, nazwisko), ich daty urodzenia oraz dane kontaktowe (tj. numer telefonu i adres e-mail) do osoby kupującej Bilet. .

4.3 Podane ceny na stronach produktów są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT).

4.4 Użytkownik przed zakupem Biletu wybiera dzień, na który kupuje Bilet oraz jeśli jest to wymagane również godzinę. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania daty oraz godzin na który zakupił Bilet. Bilet nie jest ważny w innym terminie.

4.5 Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w opisie Atrakcji turystycznej lub Imprezy turystycznej. Mogą znajdować się tam ważne informacje dotyczące zbiórki oraz zasad zwiedzania.

4.6 Dokonanie przez Użytkownika płatności mającej na celu zakup Biletu zawarcie jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość.

4.7 Płatności są obsługiwane przez firmę PayPro S.A. właściciela pośrednika płatności Przelewy24. Możliwe są płatności poprzez karty bankowe oraz przelewy bankowe.

4.8 Po otrzymaniu pozytywnej autoryzacji płatności, Usługodawca prześle zakupiony Bilet w formie elektronicznej w pliku PDF na adres e-mail wskazany przez Użytkownika. Użytkownik może również pobrać go w dowolnym momencie z panelu Użytkownika.

4.9 Na życzenie Użytkownika wystawiana jest faktura VAT. Aby ją otrzymać należy zaznaczyć odpowiednią opcję przy zakupie Biletów i podać dane firmy. Faktura zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika.

4.10 Otrzymany na adres e-mail lub pobrany z panelu Użytkownika Bilet jest konieczny do skorzystania z Atrakcji turystycznej lub wzięcia udziału w Imprezie turystycznej. Jeśli nie zaznaczono inaczej w opisie Biletu, to należy go wydrukować na białej kartce A4. Plik należy otworzyć za pomocą darmowego programu do odczytu pliku PDF. Rekomendowany program to Adobe Reader do pobrania tutaj: https://acrobat.adobe.com/pl/pl/products/pdf-reader.html

§5 Opinie

5.1 Po skorzystaniu z kupionego w Serwisie Biletu Użytkownik może wystawić opinię dotyczącą Atrakcji turystycznej lub Imprezy turystycznej. Opinię można wystawić na dwa sposoby: klikając w odnośnik w wiadomości e-mail otrzymanej jeden dzień po skorzystaniu z Biletu albo po zalogowaniu się na swoje konto w Serwisie.

5.2 Publikowane opinie są subiektywnymi opiniami Użytkowników. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

5.3 Opinia nie może naruszać niczyich dóbr osobistych, ranić uczuć, naruszać dobrych obyczajów, nie może zawierać reklam, słów powszechnie uważanych za wulgarne, linków do innych stron, nie może naruszać obowiązujących przepisów w prawie polskim i międzynarodowym, wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp., propagować przemocy, nie dotyczyć opiniowanej Atrakcji turystycznej lub Imprezy turystycznej.

5.4 Opinia będzie podpisana imieniem Użytkownika.

5.5 Aby opinia mogła być opublikowana w Serwisie musi być napisania w języku polskim lub angielskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawności językowej.

§6 Warunki techniczne świadczenia usług

6.1 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące wymogi techniczne:

- przeglądarka Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej,

- włączona obsługa języka skryptowego zgodnie z Java Script wraz z włączoną obsługą Cookies,

- minimalna rozdzielczość dla aplikacji: 1024 x 768 pikseli.

6.2 Usługi drogą elektroniczną są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

6.3 Serwis nie gwarantuje prawidłowości jego funkcjonowania w razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełniają wymogów technicznych określonych w ust. 1.

6.4 Plik z Biletem wysyłany jest w formacie PDF. Aby go otworzyć i wydrukować, należy posiadać oprogramowanie umożliwiające otwarcie pliku w formacie PDF.

§7 Ochrona danych osobowych

7.1 Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest Usługodawca.

7.2 Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

7.3 Usługodawca zbiera wyłącznie niezbędne dane do realizacji zamówienia, odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym lub wysyłkę newslettera.

7.4 Korzystając z usług Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na dobrowolne podanie danych. Brak ich podania pozwala na przeglądanie portalu, lecz uniemożliwia dokonanie zakupu, skorzystania z formularza kontaktowego oraz zapisanie się do newslettera.

7.5 Użytkownik posiada następujące uprawienia w stosunku do jego danych osobowych przekazanych do przetwarzania przez Usługodawcę: prawo do udostępnienia oraz przeniesienia danych, prawo do poprawienia danych, prawo do usunięcia danych, prawo do wycofania zgody w każdym momencie, zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw Użytkownik Tickeo powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@tickeo.pl

7.6 Szczegółowe zasady w jaki sposób są pozyskiwane, przetwarzane oraz chronione dane osobowe pozyskane od Użytkowników podczas korzystania z Serwisu określa Polityka Prywatności dostępna pod linkiem https://www.tickeo.pl/Client/PrivatePolicy

§8 Reklamacje

8.1 Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących usług funkcjonowania Serwisu i świadczonych przez niego usług.

8.2 W razie stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowości, powinien on niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni, złożyć reklamację, zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji. Usługodawca może zwrócić się do osoby zgłaszającej reklamację o przedstawienie dodatkowych informacji, niezbędnych danych do rozpatrzenia reklamacji.

8.3 Reklamacje można składać:

- w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@tickeo.pl

- pisemnie na adres: Podróże na miarę sp. z o.o., ul. Wojciecha Gersona 1/30, 85-305 Bydgoszcz.

8.4 Usługodawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe, Usługodawca rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności rozpatrzenie jej było możliwe.

8.5 O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie powiadomi osobę zgłaszającą reklamację, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§9 Postanowienia końcowe

9.1 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w szczególności spowodowane awarią systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania oraz z powodu opóźnień w działaniu zewnętrznego operatora zapewniającego transmisje danych.

9.2 Usługodawca zastrzega możliwość czasowego zawieszenia Serwisu lub poszczególnych funkcjonalności, w związku z koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych.

9.3 W zakresie nieuregulowanym Regulaminem w odniesieniu do konsumentów zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz 827 z późn. Zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa.

9.4 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania 25.05.2018.